24 september 2013

Genealogisch fragment Ultee


Voor de bijdrage 'Ultee' op het blog 'Namen in Woerden' verzamelde ik uit archiefbronnen informatie over de oudste generaties. Op basis hiervan maakte ik de volgende opstelling, die ten dienste staat van de onderzoekers die onderzoek naar deze familie doen, gevolgd door regesten van een aantal Montfoortse en Woerdense notariële akten.

    I. Aernout N.N.
    Kinderen:
    1. Jacob Aernouts Ultee, won. Amsterdam (1681), tr. Lijsbeth Harmens.
        Uit dit huwelijk:
        Aernout, ged. Amsterdam 5 okt. 1681.
    2. Hendrik Aernouts Ultee, volgt II.

    II. Hendrik Aernouts Ultee, geb. Utrecht omstreeks 1656, lidmaat te Montfoort 1698, ondertr. Amsterdam 22 april 1684 Trijntje Meertens Nagtegaal, geb. omstreeks 1659, van Amsterdam, lidmaat te Montfoort 1698, ovl. Montfoort na 27 maart 1747.
    Uit dit huwelijk:
    1. Aarnoldus Ultee, koopman in kokosnoten, kokosnootknopen, en benen knopen, burgemeester, raad in de vroedschap en schepen van Montoort, ovl. na 21 sept. 1776.
    2. Maria Ulte, geb. Amsterdam, ovl. na 27 juli 1764, tr. 1e Montfoort (geref.) 5 jan. 1716 Hendrick de Kock, van Bergen op Zoom, won. Leiden (1716), ovl. Montfoort 5 jan. 1729; tr. 2e (ondertr. Montfoort 16 sept.) 1729 Huijch van de Poel, ovl. na 19 nov. 1757.
         Uit het eerste huwelijk:
         Anna Margrita, Trijntje, Maria, Aletta, Cornelis en Hendrik de Kock, vermeld 26 sept. 1729.
    3. Catharina Ultee, won. Montfoort (1718),ovl. na 27 juli 1764, ondertr. Montfoort (geref.) 13 aug. 1718 Willem Smallenburg, won. Hilversum (1718), ovl. na 19 nov. 1757.
         Hieruit:
         Aarnoldus Smallenburg, meester metselaar te Woerden, ovl. na 13 febr. 1777.
    4. Johannes Ultee, volgt III.
    5. Beatrix Ultee, won.Montfoort (1726), ovl. Montfoort 10 jan. 1749, tr. Montfoort (geref.) 9 juni 1726 Philippus Foreest, ged. Montfoort 6 febr. 1701, wijnhandelaar, schout en secretaris van Willeskop en Blokland, ovl. Montfoort 29 jan. 1739, zoon van Albertus Foreest, koopman in wijnen, burgemeester van Montfoort, ambachtsheer van Willeskop en Blokland, en Johanna Theodora Bergman.
        Uit dit huwelijk:
        Albertus Foreest, ovl. na 21 sept. 1776.
        Philippus Foreest, ovl. na 17 maart 1749.
    6. Rachel Ultee,ged. Montfoort 16 okt. 1698, ovl. tussen 21 sept. 1776 en 13 febr. 1777.
    7. Aletta Ultee, ged. Montfoort 18 aug. 1700, ovl. in of voor 1723.
    8. Martha Ultee, won. Amsterdam (1776), begr. Amsterdam (Nieuwezijds Kapel) 8 juni 1784, tr. Hendrik Straatjes, won. Amsterdam op de Achterburgwal bij de Heijsteeg, begr. Amsterdam (Nieuwezijds Kapel) 31 aug. 1747.

    III. Johannes Ultee, won. Montfoort (1726), koopman in kokosnoten en kokosnootknopen (1727), won. Woerden 1732, bezit 1759 twee huizen in de Hofstraat en twee huisjes en een tuin in de Spekstraat, ovl. Woerden 20 sept. 1766, tr.1e Montfoort (geref.) 26 mei 1726 Neeltje van Leeuwen, van Veenendaal, ovl. Montoort 30 maart 1728; tr. 2e (ondertr. Montfoort 11 nov.) 1729 Maria Snikkenburg, won. Woerden, wed. Gerrit de Vogel, ovl. na 23 mei 1732; tr. 3e (huw.voorw. 31 dec. 1761) Claasje ter Rogge, uit Amsterdam, ovl. na 23 sept. 1766.
    Uit het eerste huwelijk:

    IV. Hendrik Ultee, ged. Montfoort 25 jan. 1728, ovl. na 23 sept. 1766, tr. (ondertr. Woerden 14 dec. 1753) Cornelia Boer, uit Waarder.
    Uit dit huwelijk o.a.:
    Arnoldus Ultee, ged. Woerden 6 okt. 1754 (voorouder van Wouter Ultee, Woerden 1876 - Woerden 1965, uit de blogbijdrage Ultee).
Akten

1727.07.01 Testament Trijntje Nagtegaal, wed. Hendrik Ulte, won. Montfoort, benoemt haar zeven kinderen, Arnoud, Maria, Catharina, Jan, Beatrix, Rachel en Marta Ulte tot haar erfgenamen(of bij hun vooroverlijden hun wettige nakomelingen) en tot voogdenhaar zoons Arnoud en Jan. Zij tekent 'Trijntie Ulte' (RHC Rijnstreek en Lopikerwaard (R&L), Montoort 023, inv. 1459, nr. 157)

1727.11.27 Trijntje Nagtegaal, wed. Hendrik Ulte, won. Montfoort, verklaart dat de handel (koopmanschap) in kokosnoten en kokosnootknopen die haar twee zoons Arnoud en Jan samen bij haar in huis hebben, niet tot haar boedel behoort . (tekent met de letters 'TU') (RHC R&L, Montoort 023, inv. 1459, nr. 203)

1729.09.26 Akte van uitkoop. Enerzijds Maria Ulte, wed. en boedelhoudster Hendrik de Cok, anderzijds Arnoud Ulte en Jan Ulte, als voogden. Hendrik de Cok is ruim negen maanden geleden overleden. Haar zes minderjarige kinderen wil doet zij nu bewijs: Anna Margrita, Trijntje, Maria, Aletta, Cornelis en Hendrik. Maria kan vrij beschikken over de boedel, zal schulden betalen, zal kinderen opvoeden, kleden, laten leren lezen en schrijven en een vak laten leren. Daarbij voor ieder kind zodra zij volwassen zijn 150 gulden uit te keren. Tekent 'Maria de Kok'. (RHC R&L, Montoort 023, inv. 1459, nr. 341)

1729 11 26 Akte van uitkoop. Jan Ulte, wedr. Neeltje van Leeuwen enerzijds en Hermannus van Hees en Arnoldus Ulte als voogden anderzijds. Hij heeft minderjarig kind, Hendrik, twee jaar oud. Jan kan vrij beschikken over de boedel, zal schulden betalen, zal Hendrik opvoeden, kleden, laten leren lezen en schrijven en een vak laten leren. Daarbij voor Hendrik zodra hij volwassen wordt 200 gulden uit te keren. Dat alles in plaats van zijn moederlijk erfdeel. Tekenen ' Johan. Ultee', 'Aarnoldus Ultee' 'H. v. Hees' (RHC R&L, Montoort 023, inv. 1459, nr. 413)

1732 05 23 Testament Johannes Ultee en Maria Snikkenburg, won. Woerden. Als hij zonder kinderen overlijdt en de moeder van Johannes Ultee dan nog in leven is zal zij legitieme portie krijgen. Wanneer zowel vrouw als voorzoon Hendrik nog in leven zijn krijgen zij allebei de helft. Mocht hendrik dan nog minderjarig zijn, dan zullen zijn broer Arnoldus Ultee en Hermanus van Hees voogden zijn. Zij benoemt haar man tot enige erfgenaam. (RHC R&L, Woerden 054, inv. 8605, nr. 20)

1732 09 25 Johannes Ultee te Woerden treedt op als getuige in een notariële akte. (RHC R&L, Woerden 054, inv. 8620, nr. 19)

1741 11 15 Testament Johannes Ultee en Maria Snikkenburg, won. Woerden. Als hij zonder kinderen overlijdt en de moeder van Johannes Ultee dan nog in leven is zal zij legitieme portie krijgen. Wanneer zowel vrouw als voorzoon Hendrik nog in leven zijn krijgen zij allebei de helft. Als bij zijn overlijden zijn zoon nog in leven is kan hij bij zijn huisvrouw blijven wonen, en zal zij hem onderhouden gedurende zijn minderjarigheid, uit zijn erfdeel. Tot voogd worden aangesteld Cornelis van Aalst, burgemeester van Woerden en Lambertus van Rossum. Zij benoemt haar man tot enige erfgenaam en bij diens overlijden haar zoon Hendrik. Als Hendrik nog minderjarig is, dezelfde voogden als haar man genoemd heeft. (RHC R&L, Woerden 054, inv. 8614, nr. 53)

1747 03 27 Testament Trijntje Nagtegaal, won. Montfoort, ziek te bed liggend, geeft Arnoldus en Johannes Ultee en haar twee 'zwagers' Willem Smallenburg en Hendrik Straatjes machtiging om na haar overlijden twee obligaties te verkopen. Een obligatie d.d. 6.6.1685 van 2.000 gulden, andere d.d. 21 9 1701, groot 1.000 gulden. (RHC R&L, Woerden 054, inv. 8676, nr. 67)

1749 03 17 Enerzijds Maria Foreest, echtg. Simon Gerard Theodoor van Diepenbruch, won. te Husen, Wilhelmina Foreest, echtg. Gerard Bouricius, won. Montfoort, Hermanus van Hees, raad in de vroedschap en oud-burgemeester van Montfoort , als voogd over de grootmoederlijke goederen van de onmondige kinderen van wijlen Philippus Foreest, verwekt bij Beatrix Ultee, genaamd Albertus en Philippus , gezamenlijk erfgenamen van Johanna Theodora Bergman, wed. Albertus Foreest. Anderzijds Arnoldus Ultee, Willem Smallenburg en Jacobus van Ek, als voogden over de genoemde kinderen. Het echtpaar Foreest - Bergman is getrouwd 22 9 1696, zonder huwelijkse voorwaarden. ZIj testeerden 7 12 1717 voor notaris Dirk Swartendijk te Woerden, waarbij zij elkaar vruchtgebruik na te laten goederen gaven. Albertus Foreest is overleden november 1721, nalatend tot zijn erfgenamen zijn vijf kinderen Nicolaas, Cornelia, Philippus , Maria en Wilhelmina Foreest. In 1734 is zij met de weduwe van haar zoon Nicolaas en in 1738 met haar dochter Cornelia overeengekomen aan ieder van hen beiden voor vaderlijke erfdeel 3.000 gulden te betalen. Zij kon met haar zoon Philippus hierover geen overeenkomst bereiken. Deze overleed 29 1 1739. Daarna ook geen overeenkomst met diens weduwe Beatrix Ultee. Johanna Theodora Bergman overleed 1 11 1746. Ook de erven konden met Beatrix geen overeenkomst bereiken. Beatrix Ultee overleed 10 1 1749. Eerste partij gaat nu overeenkomst aan met de tweede partij. (RHC R&L, Woerden 054, inv. 8676, nr. 67)

1749 05 15 Johannes Ultee en Hendrik Ultee zijn getuige bij het passeren van een notariële akte. (RHC R&L, Woerden 054, inv. 8646, nr. 22)

1750 08 31 Testament Arnoldus Ultee, raad in de vroedschap en regerend schepen van Montfoort . Hij vermaakt aan Cornelis van Harmelen en Johanna van Leur, echtel., als ze bij zijn overlijden nog bij hem inwonen, de helft van alle gemaakte knopen, de draaibank en de schroef, de schinkels of benen en alle kokosnoten, de met name genoemde huisraad in het achterste huisje, de keuken, de kelderkamer, turf en hout op de turfzolder en alle etenswaren, in verband met hun trouwe dienst.
Aan zijn zus Maria Ultee, huisvrouw Huijg van der Poel, 400 gulden (honderd bij overlijden, daarna jaarlijks 50 gulden). Voor de rest benoemt hij zijn broer Johannes, zijn zusters Catharina, Rachel en Martha Ultee en de zoon van Beatrix Ultee (uit haar huwelijk met Foreest) ieder voor 1/5 tot erfgenaam. Zijn broer Johannes benoemt hij tot voogd. (RHC R&L, Woerden 054, inv. 8677, nr. 14)

1754 02 08 Johannes Ultee en Hendrik Ultee zijn getuige bij het passeren van een notariële akte. (RHC R&L, Woerden 054, inv. 8651, nr. 3)

1757 11 19 Testament Aarnoldus Ultee, raad in de vroedschap en regerend schepen van Montfoort . Hij vermaakt aan het oudste zoontje van zijn neef Hendrik, met name Aarnoldus Ultee, 150 gulden.
Aan Cornelis van Harmelen en Johanna van Leur 500 gulden. Of in plaats daarvan 25.000 kokosnoten, 500 gros bruine en zwarte kokosnotenknopen (200 gros grote en 300 gros gesorteerde knopen) en 200 gros benen knopen. Als die kokosnoten er niet zijn mogen ze voor elke duizend tien gulden in minder brengen op hun legaat. Daarnaast krijgen ze de nodig huisraad (als in testament d.d. 31 8 1750), zes weken kost na zijn overlijden en inwoning tot 1 mei daaraan volgend. , in verband met hun trouwe dienst. Aan zijn zus Maria Ultee, huisvrouw Huijg van der Poel, 400 gulden (honderd bij overlijden, daarna jaarlijks 50 gulden) plus de helft van alle turf en hout op de turfzolder. Voor de rest benoemt hij zijn broer Johannes, zijn zusters Catharina, Rachel en Martha Ultee en de zoon van Beatrix Ultee (uit haar huwelijk met Foreest) ieder voor 1/5 tot erfgenaam. Zijn broer Johannes en zwager Willem Smallenburg benoemt hij tot voogden. (RHC R&L, Woerden 054, inv. 8678, nr. 45)

1759 02 09 Boedelbeschrijving erfgenamen Catharina Belhiel, wed. Jacobus Jongeneel. In de boedel onder nr. 19: een schuldbrief groot 600 gulden d.d. 6.4.1758 voor schout en schepenen van Woerden, ten laste van Johannes Ultee, met als onderpand twee huizen in de Hofstraat en twee huisjes en een tuin in de Spekstraat. (RHC R&L, Woerden 054, inv. 8656, nr. 6)

1761 12 31 Huwelijkse voorwaarden Johannes Ultee, wed. Maria Snikkenburg, won. Woerden, en Claasje ter Rogge, wed. Jan Sinkelaar, won. Amsterdam. (RHC R&L, Woerden 054, inv. 8703, nr. 7)

1764 07 27 Testament Aarnoldus Ultee, raad in de vroedschap en regerend schepen van Montfoort. Hij vermaakt aan het oudste zoontje van zijn neef Hendrik, met name Aarnoldus Ultee, 150 gulden. Zijn broer Johannes, zusters Catharina, Rachel, Martha en Maria Ultee en neef Albertus Foreest ieder voor 1/6 deel tot erfgenaam. Het deel van zijn zus Maria zal onder de administratie van zijn executeur blijven. Zij krijgt na overlijden 50 gulden en daarna elk jaar 25 gulden tot zij haar erfdeel gekregen heeft. Erfdeel neef Albertus wordt aan executeurs gehouden. Hij zal elk jaar de opbrengst hieruit krijgen. Overlijdt zijn vrouw voor hem dan krijgt hij het restant uitgekeerd, overlijdt hij voor zijn vrouw dan vervalt het aan zijn erfgenamen. Benoemt tot executeur en voogd Jacobus van Ek, raad in de vroedschap en regerend schepen van Montfoort. (RHC R&L, Woerden 054, inv. 8679, nr. 92)

1766 09 23 Claasje ter Rogge, wed. Johannes Ultee, en Hendrik Ultee, enig zoon van Johannes Ultee, in leven verwekt bij Neeltje van Leeuwen, won. Woerden. Johannes Ultee is 20 9 1766 overleden. Zij verwerpen de boedel, met uitzondering van wat de tweede comparant als legitieme portie uit de boedel van zijn moeder toekomt. (RHC R&L, Woerden 054, inv. 8684, nr. 50)

1776 09 21 Testament Aarnoldus Ultee, regerend burgemeester en raad in de vroedschap van Montfoort. Hij vermaakt aan de kinderen van zijn neef Hendrik Ultee, Arnoldus en Anna Maria, ieder tweehonderd gulden. Aan de wed. van Cornelis van Harmelen de goederen die hij gespecificeerd heeft op een lijst . Zij (of haar erfgenamen) zullen daarvoor gehouden zijn de twee eerste winters na zijn overlijden aan echtelieden Cornelis Schipper en Sija van der Poel elke winter 15 à 16 tonnen turf uit te keren. Voor de rest zijn universele erfgenamen zijn zusters Rachel en Martha Ultee, zijn neven Arnoldus Smallenburg en Albertus Foreest en de gezamenlijke kinderen van zijn zuster Maria Ultee, ieder voor één vijfde gedeelte. Benoemt tot executeurs en voogden Jacobus van Ek, raad in de vroedschap en regerend schepen van Montfoort, Jan Hendrik van Dam, president burgemeester en raad in de vroedschap van Montfoort en zijn neef Arnoldus Smallenburg. (RHC R&L, Woerden 054, inv. 8682, nr. 19)

1777 02 13 Aarnoldus Smallenburg, meester metselaar, won. Woerden, verklaart tevreden te zijn met 1.100 gulden en de goederen die aan hem worden uitgekeerd na het overlijden van zijn tante Rachel Ultee, krachtens haar testament. Hij machtigt zijn tante Martha Ultee, wed. Hendrik Straaltjes, won. Amsterdam om zijn erfdeel in ontvangst te nemen. (RHC R&L, Woerden 054, inv. 8686, nr. 38)

Literatuur
P.A. Teders, 'Het Montfoortse geslacht Foreest', Heemtijdinghen (1987) nr. 3, 70-74.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten